Kuzemerkooi

Natuur en recreatiegebied in het Westerkwartier

Kooigebied

Eendenkooi
Van de vele eendenkooien die de Groningen ooit telde resten er nog slechts 2 nabij het Lauwersmeergebied, bij Ulrum. Alleen al in de regio zuidelijk westerkwartier van de provincie Groningen lagen ooit meer dan 10 eendenkooien, waarvan er geen enkele meer over is. Ook bij Oldekerk lag destijds een eendenkooi, behorende bij het zuidwestelijker gelegen klooster Kuzemer. In het graslandgebied tussen Oldekerk en het voormalige kloosterterrein aan de Kuzemerweg, is nu weer een eendenkooi aangelegd. Deze ‘Kuzemerkooi’ bestaat uit een kooiplas met vangpijpen, omringd door dichte beplanting. Twee vangpijpen van de eendenkooi zijn compleet worden ingericht met beschoeiing, rietschermen, gaas en vanghok. Hierdoor is de werking van een eendenkooi voor een breed publiek aanschouwelijk gemaakt.    

Bij de eendenkooi is een eenvoudig gebouwtje geplaatst. Dit ‘kooikershuisje’ heeft een afsluitbaar deel met toilet en werktafel, t.b.v. gebruik door onderhoudsvrijwilligers, scholen en een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Een deel van het gebouwtje is open, waar recreanten informatie kunnen bekijken en kunnen schuilen. Hier is een infopaneel aangebracht, die de historie, waarden en werking van eendenkooien behandelt. Op de oever van de kooiplas is een houten vogelkijkwand geplaatst, waardoor watervogels bekeken kunnen worden, zonder ze te verstoren.

Afbeelding: De kooiplas en kooikers huisje (klik voor vergroting)

IJskelder
De werkgroep heeft zelfstandig in het bosje tegenover de kooiplas een zogenaamde 'ijsbunker' geplaatst. In vroegere tijden gebruikte men dit om de buit aan eenden te bewaren. Nu heeft de bunker een natuurfunctie; onderdak voor padden en vleermuizen.

Voorzieningen
Op aantrekkelijke plaatsen langs de paden en bij het kooikershuisje zijn zitbanken en picknickbanken voor recreanten geplaatst. Door aan- en bijplant van houtsingels, knotwilgen, solitaire bomen en een groep hoogstamvruchtbomen is de recreatieve-, natuur- en landschappelijke waarde sterk vergroot. 


Aanleg bosjes
Op hoger gelegen percelen nabij de eendenkooi zijn 2 eikenbosjes aangeplant, als verwijzing naar het nabijgelegen oude buurtschap IJkeburen of Ekeburen. Daarnaast is er bij de vleermuisbunker een soortenrijk beplanting gekomen met bomen en struiken. Oostelijker, nabij het bestaande dorpsbosje, is een gevarieerd bosje aangeplant. Dit ‘schoolbosje’ kan door scholen uit Oldekerk worden gebruikt voor ‘natuurwerkdagen’ en als buitenlokaal, bijvoorbeeld t.b.v. voorlichting over (natuurlijk) bosbeheer en soortenherkenning.

Aanleg fiets-/wandelpaden
Er is een noord-zuidverbinding, als ‘kerkepad’ tussen Langewolderweg en Kuzemerweg. En er is een een oost-west dwarsverbinding, van het bestaande dorpsbosje bij Oldekerk naar de eendenkooi. Rondom en door het terrein zijn graspaden aangelegd t.b.v. wandelaars en onderhoud.

Aanleg/herinrichting poelen

Er zijn amfibieën poelen gegraven in laagte aan noord en zuidzijde van de eendenkooi. Deze poelen hebben flauwe, natuurvriendelijke oevers

Kaartje van het kooigebied.