Kuzemerkooi

Natuur en recreatiegebied in het Westerkwartier

Natuurontwikkeling

Wij streven naar een zo groot mogelijke soortenrijkdom. Hoe meer bomen, planten, insecten, vogels en dieren zich vestigen in de Kuzemerkooi, hoe aantrekkelijker het gebied is voor ons mensen.

We vergroten de biodiversiteit door het aanleggen van natuurlijke biotopen, zoals bos, struweel, ruigte, bloemrijk grasland en poelen. Vooral in biotoopovergangen vind je veel soorten. Bijvoorbeeld dit Icarusblauwtje dat zat op Gewone rolklaver aan de rand van één van de poeltjes.


Overwinter- en nestelgelegenheid

Een andere manier waarop we de dieren in ons gebied steunen is door het aanbieden van overwinterings- en nestelgelegenheid:

  • Een bijenhotel voor de metselbijen en -wespen.
  • Talloze takkenhopen voor onder andere egels, hermelijnen en winterkoninkjes.
  • Een ijskelder voor vleermuizen, kikkers en holenspinnen.
  • Vele nestkastjes voor holenbroedende vogels als koolmezen, pimpelmezen en gekraagde roodstaarten.

Er zitten nog vele plannen in de koker. Denk bijvoorbeeld aan een nestelwal voor ijsvogels of grotere nestkasten voor roofvogels en uilen.


Baardvleermuis die winter 2019/2020 in de ijskelder verbleef. Foto: Teddy Dolstra.

Nestkasten

Het aantal nestkasten in de kooi neemt zienderogen toe, deels door de stevige houtbetonnen kasten van Vivara die we in februari plaatsten, deels door de sloophouten kasten die door een enthousiaste dorpsgenoot zijn getimmerd. Van koolmees tot gekraagde roodstaart, van huismus tot spreeuw, de holenbroeders maken dankbaar gebruik van deze nieuwe woonruimte.

Planteninventarisatie IVN

Op 10 juni 2020 was de plantenwerkgroep van IVN Westerkwartier voor het tweede jaar op bezoek in de Kuzemerkooi. Ze konden zo de resultaten zien van ons maaibeheer. Of het nou daar door kwam of door de goede notuliste, ze kwamen dit jaar op ruim 110 soorten, ongeveer 40 meer dan in 2019. Het veenmos staat groeit lekker door en ook knoopkruid, fonteinkruid en tijmereprijs vielen in de smaak. Bekijk de lijst>>